Technologia Artbeton

Nawierzchnia fakturowana z barwionego betonu typu pressbeton stanowi monolityczną płytę betonową, ułożoną na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Wymagania konstrukcyjne:

Nawierzchnie fakturowane z barwionego betonu, w zależności od wymagań użytkowych i warunków posadowienia ,mogą być wykonywane jako konstrukcje jednowarstwowe, o grubości min. 6cm. Płyty o niższej grubości wymagają specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Zakres prac:

Wykonanie powierzchni w technologii pressbeton Prace podejmowane przez wykonawcę nawierzchni fakturowanych z barwionego betonu obejmują:
1. kontrolę jakości i zagęszczenia podłoża w terenie , mającą na celu ocenę jego nośności lub odbiór wyników takiej kontroli, jeśli zagęszczenie takie wykonane zostało przez zamawiającego.
2. prace pomiarowe i ustawienie szalunków,
3. dostarczenie, rozłożenie i zawibrowanie betonu,
4 .dodanie barwnika –utwardzacza powierzchni betonu,
5. dodanie preparatów wspomagających i ułatwiających matrycowanie powierzchni betonu,
6. odciskanie faktury wybranego wzoru przy użyciu matryc,
7. nacięcie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,
8. pielegnacje betonu,
9. impregnowanie powierzchni betonu preparatem uszczelniającym,
10. wypełnianie szczelin masą uszczelniającą po min. 28 dniach od wylania betonu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podłoże gruntowe:

Nawierzchnie fakturowane z barwionego betonu należy wykonywać na podbudowie o odpowiedniej nośności.
1. Przy ustalaniu grubości płyty betonowej należy uwzględnić warunki lokalne związane z miejscem posadowienia nawierzchni takie jak, głębokość przemarzania gruntu, poziom zalegania wód gruntowych, niejednorodność podłoża.
2. W przypadku występowania w podłożu gruntów niestabilnych, należy wykonać odpowiednio grubszą warstwę podbudowy.
3. Zagęszczenie podłoża (naturalnego lub sztucznego) powinno wynosić co najmniej 100%, według badania Proctora, w warstwie 0,2 m, poniżej posadowienia nawierzchni.

Warstwa izolacyjna:

Warstwę izolacyjną (poślizgową) należy wykonać celem umożliwienia termicznego rozszerzenia i kurczenia płyt betonowych, we wszystkich przypadkach, gdy zachodzi konieczność odizolowania płyty betonowej od podłoża lub podbudowy. Warstwę izolacyjną stanowić będzie folia, papa izolacyjna lub inny materiał spełniający warunki izolacji.

Nawierzchnia:

Nawierzchnię fakturowaną z barwionego betonu należy wykonać z mieszanki betonu, którego skład i cechy fizyczne powinny być zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm.
1. Płytę betonową należy wykonać z betonu min.B20, z dodatkiem włókien polipropylenowych, które powodują wzrost wytrzymałości betonu na rozciąganie w początkowej fazie wiązania przy zginaniu, podwyższają odporność na udarność oraz zmniejsza ścieralność i nasiąkliwość betonu.
2. Przy stosowaniu dodatków do betonu należy przestrzegać instrukcji producentów.
3. Nawierzcnia fakturowana z barwionego betonu cementowego, powinna spełniać wymagania dotyczące klasy betonu, określone w dokumentacji projektowej, jednak nie niższe niż wymagane dla betonu klasy B-25, wg PN-88/B-06250 oraz spełniać wymagania dotyczące właściwości betonu określone w BN-84/8933-14.
4. Przy ręcznym rozściełaniu i zagęszczaniu betonu należy stosować dodatek plastyfikatora, którego zadaniem jest poprawa urabialności i plastyczności betonu.
5. Mieszanka betonowa dla nawierzchni fakturowanych powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań dotyczących trwałości i warunków eksploatacji nawierzchni.

Dodatki do betonu, zbrojenie:

Do nawierzchni fakturowanych z barwionego betonu cementowego należy stosować następujące dodatki:
- napowietrzające,
- plastyfikujące,
- materiały włókniste.
Wymienione dodatki, dozowane zgodnie z zaleceniami producenta, nie mogą spowodować spadku wytrzymałości betonu. Nie dopuszcza się stosowania dodatków do betonu zawierających w swoim składzie związków chlorku wapnia.
Można dodatkowo, w miejscach szczególnie narażonych na pęknięcia, zastosować zbrojenie siatką, jednak nie jest to niezbędne.

Szalowanie:

Szalunki należy ustawić celem zachowania odpowiedniej grubości płyty i założonych spadków powierzchni , mogą one być zdemontowane po uzyskaniu przez beton wytrzymałości zapewniającej nie uszkodzenie płyty betonowej.

Konstrukcja szczelin:

1. Szczeliny skurczowe wykonywane są jako pełne (dzielące płytę betonową na całej grubości ) lub pozorne (dzieląc płytę betonową na części jej grubości), a zadaniem ich jest umożliwienie kurczenia płyt betonowych.
2. Przy dużych powierzchniach projektowanych płyt, przy powierzchni większej niż ....zalecane jest wykonywanie szczelin na grubość co najmniej 1/3 warstwy betonu.
3. Proces fakturowania nawierzchni pozwala także na wykonanie szczelin płytszych niż konstrukcyjne i pozorne, a umożliwiających wykończenie nawierzchni zgodnie z założeniem projektowym podziału płyt.
4. Rozmieszczenie szczelin w nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Układ szczelin powinien uwzględniać rozwiązanie konstrukcyjne, fakturę oraz kolorystykę nawierzchni.

Barwienie betonu:

Barwienia betonu należy dokonać po zagęszczeniu mieszanki betonu i wstępnym wyrównaniu powierzchni płyty betonowej, przed jej zagładzeniem i ręcznym wykończeniem przy pomocy pac magnezowych.
1. Dodatek barwnika do betonu w nawierzchniach fakturowanych ma na celu nadanie płycie odpowiedniego koloru oraz powierzchniowe utwardzenie płyty betonowej.
2. Skład preparatów barwiących jest mieszaniną pigmentu, posypek kwarcowych, cementu i korundu.

Fakturowanie betonu:

Fakturowanie betonu należy wykonać, po aplikacji barwnika betonu oraz zagładzeniu i ręcznym wykończeniu powierzchni płyty, w czasie, gdy beton jest plastyczny. Wyciskanie faktury wybranego wzoru należy wykonać przy użyciu matryc, z użyciem preparatów wspomagających i ułatwiających matrycowanie.

Pielęgnacja powierzchni:

o zakończeniu fakturowania powierzchni płyt betonowych i przeprowadzeniu prac wykończeniowych, świeży beton należy zabezpieczyć przed utratą wilgoci i zapewnić temperaturę właściwą dla dojrzewania betonu. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegów związanych z wykańczaniem nawierzchni, powierzchnię betonu należy osłonić na okres minimum 8 godzin, celem zabezpieczenia przed oddziaływaniem deszczu, wiatru lub słońca.

Impregnacja:

Po stwardnieniu betonu, powierzchnia płyt zostaje zaimpregnowana poprzez pokrycie jej warstwą uszczelniacza, na bazie akrylowo-żywicznych polimerów aromatycznych, który wsiąkając w powierzchniową warstwę betonu i wiążąc się z nią, zapobiega przenikaniu wilgoci i substancji płynnych w głąb nawierzchni. Uszczelniacz nanoszony jest na suchą powierzchnię, przy użyciu wałka, pędzla lub metodą natryskową.
Wszystkie szczeliny antyspękaniowe wypełnione są masą zalewową do min. 8 mm głebokości.

Odbiór barwionej i fakturowanej nawierzchni betonowej:

Powierzchnia betonowa barwiona i fakturowana typu pressbeton posiada te same cechy konstrukcyjne jak typowe nawierzchnie betonowe. Wymagania co do odwodnienia są te same jak do robót standardowych. Minimum 1,5 % spadku jest wystarczający, aby zapewnić właściwy drenaż. Ponieważ płyta wykańczana jest poprzez ręczne odciskanie wymaganego wzoru przy pomocy formy, nie jest możliwe uzyskanie takich parametrów, jak przy wykonywaniu typowych posadzek betonowych.
Stosowane w technologii wzory są zwykle głęboko tłoczone, gdzie odchylenia od poziomu dochodzą do 20 mm. Przy wzorach płytko tłoczonych mogą być widoczne odchylenia wynikające z nierównomiernej siły nacisku na formę, których przy ręcznym fakturowaniu powierzchni nie da się uniknąć.

Dlatego odbiór posadzki powinien polegać na jej sprawdzeniu po względem:
1. spływu wody (próba wodna),
2. kolorystycznym,
3. faktury i podziału płyt,
4. braku uszkodzeń i zabrudzeń.

Utrzymanie nawierzchni-użytkowanie:

1.Posadzki zewnętrzne:
1. Posadzka nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
2. Mycie wodą ,również ciśnieniowo ,okresowo z dodatkiem ogólnodostępnych środków myjących, z wyjątkiem żrących.
3. W okresie zimowym nie należy stosować piasku do likwidacji oblodzenia.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku:
a ) zabrudzenia, zachlapania farbą, zaprawą cementową, betonem .
b ) uszkodzenia mechanicznego powierzchni, np. zadrapania, porysowania, zniszczenia poprzez upuszczenie ciężkich przedmiotów,
c ) zniszczenia powierzchni agresywnymi związkami chemicznymi.

2. Posadzki wewnętrzne:
1. Mycie wodą z dodatkiem ogólnodostępnych środków myjących, z wyjątkiem żrących. Okresowo można konserwować posadzkę poprzez rozprowadzenie na umytej i wysuszonej powierzchni emulsji i past do posadzek kamiennych, a następnie przefroterować.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku:
a ) zabrudzenia,zachlapania farbą, zaprawą cementową, betonem.
b ) uszkodzenia mechanicznego powierzchni, np. zadrapania, porysowania, zniszczenia poprzez upuszczenie ciężkich przedmiotów,
c ) zniszczenia powierzchni agresywnymi związkami chemicznymi.
Technologia Artbetonu Technologia pressbeton tzw. stemplowany beton, pozwala "zamienić" zwykłą, szarą powierzchnię betonu w naturalny kamień, kostkę granitową, cegłę klinkierową, dębową deskę czy stworzyć zupełnie nową jakość.
• Odpowiednio opracowany proces pielęgnowania powierzchni betonowej pozwala nadać jej dowolne formy i barwy, odtwarzające naturalne materiały kamienne. Beton wylewany na mokro staje się w ten sposób alternatywą m.in. dla betonowej i granitowej kostki brukowej oraz naturalnego kamienia. Ta niekonwencjonalna technologia otwiera przed architektami możliwości atrakcyjnego kształtowania monolitycznych powierzchni, bez warstw wyrównujących, kleju, płytek ceramicznych i spoin - a więc elementów najbardziej podatnych na mróz i uszkodzenia mechaniczne.
Technologia Artbetonu polega na powierzchniowym dozowaniu kolorantu z dodatkiem kwarcu oraz zaimpregnowaniu żywicami akrylowymi z dodatkiem węglowodorów aromatycznych. W zależności od potrzeby stosowany jest beton klasy min. B20 oraz odpowiednia podbudowa i wymagana grubość płyty betonowej ze zbrojeniem i dylatacjami.Zabiegi stosowane w tej technologii zwiększają wytrzymałość powierzchni betonu o ok. 250% (w porównaniu z betonem zwykłym). Uzyskany wyrób ma więc podwyższoną wytrzymałość mechaniczną, jest odporny na ścieranie, skrajne warunki atmosferyczne oraz wszelkie zanieczyszczenia naturalne i chemiczne z olejem samochodowym włącznie.
Z Artbetonu można wykonywać wszelkie nawierzchnie zewnętrzne - chodniki, pasaże, podjazdy oraz wewnętrzne – w reastauracjach, dyskotekach,pubach czy muezeach. Rozróżnić można dwie podstawowe metody stosowania tej technologii:
• kompleksowe wykonywanie nawierzchni na gruncie z podbudową (z fakturą barwnego odcisku lub gładką,wytrawianą),
• nadlanie na istniejącym betonie warstwy nowego betonu (z fakturą barwnego odcisku lub gładką,wytrawianą ).

Nawierzchnia wykonywana kompleksowo:
W tym przypadku występuje klasyczne wylanie płyty betonowej na odpowiednio przygotowanej i zagęszczonej podbudowie.
Stosowany beton (min. B20) wzbogacany jest plastyfikatorem i napowietrzaczem, a jego grubość dostosowywana jest do obciążeń, jakie będzie przenosić płyta. Dodanie plastyfikatora poprawia urabialność i ciekłość mieszanki przy zmniejszonym wskaźniku W/C, co w konsekwencji znacznie zwiększa wytrzymałość początkową i końcową betonu. Napowietrzacz dodany w fazie mieszania wprowadza do betonu miliony mikroskopijnych pęcherzyków powietrza. Tworzą one przestrzeń dla rozszerzania i kurczenia się wody podczas cyklu zamarzania-rozmarzania. Chroni to beton przed spękaniem i łuszczeniem się powierzchni, co ma szczególne znaczenie w n klimacie Polski.
W masie betonowej stosowane jest zbrojenie z włókien polipropylenowych, które zapobiega pęknięciom w początkowej fazie wiązania oraz zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie i zginanie. Dodatkowo używane jest klasyczne zbrojenie siatką zgrzewaną lub stalą zbrojeniową. Po rozprowadzeniu, zawibrowaniu i wyrównaniu betonu następuje powierzchniowe dozowanie utwardzacza z barwnikiem. Utwardzacz jest mieszanką cementów i sortowanych kruszyw kwarcowych z zawartością miękkiej krzemionki (w celu zapewnienia wysokiej twardości i odporności na ścieranie). Wtarty w powierzchnię utwardzacz jest następnie posypywany specjalnym proszkiem (rozdzielaczem), który zapobiega przyklejaniu się elastycznych form do betonu. Stosowanie rozdzielacza o różnych kolorach nadaje posadzce tzw. efekt antyczny. Jest to bardzo ważne w tej technologii, ponieważ stosowanie drugiego koloru daje końcowy efekt przebarwień - np. spoiny i dolne części wytłoczeń są ciemniejsze od reszty wzoru. Kolejną czynnością jest proces odciskania form na powierzchni betonu. Końcowe zabezpieczenie nawierzchni uszczelniaczem następuje już po całkowitym związaniu betonu. Specjalna, akrylowo-żywiczna mieszanka polimerów aromatycznych zabezpiecza odciśniętą nawierzchnię działaniem olejów, czy smarów. Utrzymanie w czystości tak wykonanej powierzchni sprowadza się do spłukania jej wodą.

Nadlewanie nowej warstwy: Rozwiązanie to jest idealne do odnowienia starych nawierzchni betonowych, których stan techniczny jest na tyle dobry, że można traktować je jako podłoże pod wylewkę z nowym wykończeniem. Najczęściej dotyczy to powierzchni zewnętrznych, dla których - w tradycyjnym wykonaniu - bezpieczna grubość nadlania nowej warstwy betonu wynosi min. 6-7 cm. Warstwa o takiej grubości wylana na odpowiednio przygotowanym podłożu gwarantuje w naszych warunkach atmosferycznych odpowiednią trwałość.

Faktura gładka, wytrawiana:

jest odmianą technologii Artbetonu, umożliwiająca wykonanie gładkiej, barwnej posadzki, imitującej płyty kamienne o wymiarach np. 2 x 2 m. Wylana, odpowiednio zazbrojona płyta zacierana jest metodą mechaniczną na gładko,a następnie dylatowana i wytrawiana specjalnymi preparatami nadającymi jej barwę. Metoda ta znajduje zastosowanie w restauracjach,salach tanecznych, miejscach użyteczności publicznej.Zaletą tej technologii jest możliwość uzyskania niepowtarzalnego wzoru i koloru.